Four seasons, Zelene Jiang Schlosberg

Four Seasons, Zelene Jiang Schlosberg

Thread, canvas, nail and beads,  24 x 21 x 2 inches